אתר gobitsoft.co.il ("האתר"), המופעל על ידי "גוביט סופט" ("בעלי האתר"), משמש כאתר שבו ניתן לרכוש את תוסף הסליקה גוביט, המשמש כתוסף עזר לגביית תשלומים מחנות מקוונת באמצעות מסוף הסליקה "טרנזילה" ("התוסף"); וכן ניתן לקבל באתר שירות ותמיכה אונליין לשימוש בתוסף.

רכישת התוסף באמצעות האתר ו/או השתתפות בפעילות כלשהי באתר, לרבות קבלת שירות ותמיכה בתוסף, כפופה לתקנון זה ולכל התנאים הקבועים בו. רכישת התוסף באתר מהווה אישור לקריאת התקנון על ידי הלקוח, להבנתו על ידי הלקוח ולהסכמת הלקוח לכל האמור והקבוע בו.

כללי:
האתר הינו חנות מקוונת ו-וירטואלית, המציעה ללקוחות האתר את רכישת התוסף, הנמכר ללקוחות האתר באמצעות האתר ובאמצעים דיגיטליים.

רכישת התוסף באתר:
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע רק לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.
כל בגיר (היינו, שהינו מעל גיל 18 שנים) וכל תאגיד רשאי לבצע את רכישת התוסף באתר.
בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר הרוכש יתבקש להזין באתר מספר פרטים אישיים, את פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי שלו ומספר פרטים נוספים הנדרשים לשם ביצוע רכישת התוסף.

אבטחה וסודיות באתר:
האתר מאובטח באמצעות מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר, ומשתמש בשרתים מאובטחים. הסליקה מתבצעת באבטחה בטכנולוגיית PCI-DSS.
פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר, אלא משמשים רק לביצוע התשלום עבור רכישת התוסף.
פרטי הלקוחות והרכישה משמשים אך ורק לצורך ביצוע ההזמנה והרכישה, ואינם משמשים לכל צורך אחר.

מחיר התוסף:
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
המחירים ותנאי התשלום המפורטים באתר נכונים ותקפים למועד השלמת הרכישה, היינו למועד קבלת אישור חברת כרטיס האשראי המשמש לתשלום עבור רכישת התוסף, והם יכולים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

ביטול רכישת התוסף:
רוכש רשאי לבטל את הרכישה אך ורק אם התוסף אינו ממלא אחר הספציפיקציות שלו באתר ובעלי האתר לא הצליחו לתקן את התוסף ו/או להתאימו לספציפיקציות שלו באתר, תוך שבועיים ממועד אספקת התוסף לרוכש.

במקרה כזה, יינתן לרוכש החזר כספי בגובה הסכום ששילם עבור התוסף, וכל שימוש בתוסף שנרכש וזוכה יחשב כהפרת זכויות יוצרים.
הודעות על בעיות בתפעול ובהפעלת התוסף תימסרנה בהאמצעי הקשר המפורטים באתר, בצירוף כל הפרטים הרלבנטיים, כמפורט באתר.
במקרה של רכישת שדרוג ותקופת תמיכה נוספת לתוסף, לא ניתן יהיה לבטלה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין אי שימוש או ניצול של תקופת תמיכה נוספת כזו.

אחריות לתוסף ומתן שירות ותמיכה לתוסף:
בעלי האתר יספקו לרוכש אחריות לתוסף ולפעולתו התקינה, בהתאם ועל פי הספציפיקציות שלו באתר, וכן שירות ותמיכה בהפעלתו, וזאת – במשך 3 (שלושה) חודשים בלבד ממועד אספקת התוסף לרוכש, שהינו מועד שליחת קובץ התקנת התוסף לרוכש באימייל ("תקופת התמיכה").
בתקופת התמיכה, הרוכש יהיה זכאי לקבל תמיכה לתקלות בתוסף.
מיום סיום תקופת התמיכה ואילך, התוסף ימשיך לפעול, אולם ללא אחריות וללא קבלת שירות או תמיכה מהאתר.
ניתן לרכוש הארכה לתקופת התמיכה, בתנאים ובתשלום המפורטים באתר.
פנייה למרכז התמיכה באתר תענה תוך 2 (שני) ימי עסקים מיום ומשעת הפנייה.
פנייה למרכז התמיכה באתר תבוצע אך ורק באמצעות דרכי הקשר המפורטים באתר, שאחרת- לא ניתן יהיה להיענות לה, בכלל או במועד האמור.

הגבלת אחריות של בעלי האתר:
בעלי האתר לא יהיו אחראים לטעות או לשגיאה הנעשים על ידי הרוכש בעת ביצוע ההזמנה או ביצוע הרכישה באתר, והם לא יהיו אחראים לכל בעיה טכנית ו/או אחרת באתר שתמנע ביצוע פעולות באתר, לרבות ביצוע הזמנה באתר ו/או רכישת התוסף באתר ו/או רכישת אחריות לתוסף ו/או את מימושה.
בעלי האתר לא יהיו אחראים לשימוש שיעשה הרוכש בתוסף ו/או להפרת אבטחה הקשורה העברת מידע רגיש באמצעות התוסף.
בעלי האתר לא יהיו אחראים לכך שהשימוש בתוסף לא יופרע ו/או יהיה נטול תקלות ושגיאות, וכן לא יהיו אחראים לנזקים בגין כוח עליון ו/או לתקלות או להפרעות אחרות העשויות להשפיע על קבלה, עיבוד, השלמה, דיוק וכדומה של עסקאות תשלום באמצעות התוסף.
בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי הרוכש ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, לפיצוי ו/או לשיפוי בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או עלות, ישירים או עקיפים או תוצאתיים, שייגרמו לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, ולרבות לא לנזקים בגין אובדן הכנסות ורווחים, פגיעה במוניטין, או הפסדים מוחשיים או בלתי מוחשיים, וכן לא יהיו אחראים לנזקים העלולים להיגרם בקשר עם השירותים, הסחורות, המוצרים והמידע שנרכשו באמצעות תשלום הנוגע לתוסף.
בשום מקרה ובשום נסיבות, בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו ליותר מהסכום/מחיר ששולם בעת רכישת התוסף על ידי הרוכש.
במידה ובתקופת האחריות ורק בתקופת האחריות תתגלה בעייה אשר עדכון גרסה יפתור אותה בעלי האתר יתקינו אותה ללא תוספת תשלום.

קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוסף הינן בבעלות בעלי האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר.

רשיון המוצר:
מחיר המוצר מהווה רשיון לעותק אחד בלבד של המוצר, המוגבל לדומיין אחד ולשימוש לאתר אחד בלבד, התקנה נוספת על תת דומיין אינה כלולה ברשיון ותדרש רכישה נוספת, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב.
כל העתקה של המוצר ללא אישור בכתב מהווה הפרת רשיון המוצר והפרת זכויות יוצרים.

דין וסמכות שיפוט:
הדין החל על תקנון זה ועל רכישת התוסף והשימוש בו, במובן הרחב ביותר, יהיה הדין הישראלי; ובתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך הנוגע לתקנון זה (לרבות פרשנותו ואכיפתו) ו/או הנוגע לתוסף ולשימוש בו יהיו בתי המשפט במחוז תל אביב, והם בלבד.

תנאים נוספים:
על ידי רכישת התוסף, הרוכש מצהיר ומתחייב, כי הוא לפחות בן 18 או שהוא תאגיד מאוגד כדין, וכן כי לא ישתמש בתוסף לכל מטרה המנוגדת לדין.
בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
למכירות ולשירות לקוחות ניתן לפנות במייל support@gobitsoft.co.il או דרך דף צור קשר באתר.
פניות לאתר ייענו בימי ובשעות הפעילות, שהם:
ימים ראשון עד חמישי, משעה 10:00 עד שעה 16:00.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המגדרים באופן שווה.